EIP projekti – Program razvoja podeželja

Projekt AT mobil

Kot konzorcij 11-ih partnerjev smo bili uspešni na 4. javnem razpisu Ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam..

Naslov projekta: Vzpostavitev geo-referenciranega mobilnega vzorčenja za analize tal s ciljem optimalne rabe gnojil in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje

Obdobje izvajanja projektnih aktivnosti: 1.12.2020 – 30.11.2023

Št. odločbe o pravici do sredstev: 33133-3016/2019/12

Vrednost upravičenih stroškov projekta: 250.000 €

Odstotek sofinanciranja: 100 %

Partnerji pri projektu:

 • Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (vodilni partner),
 • Geološki zavod Slovenije,
 • Virc, storitve s kmetijsko mehanizacijo d.o.o. Novo mesto,
 • Kmetijski inštitut Slovenije,
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
 • Larting, podjetje za inženiring, projektiranje in nadzor,
 • Kmetija Rifelj,
 • Kmetija Metelko,
 • Kmetija Čretnik,
 • Kmetija Starič,
 • Kmetija Kepec.

Namen projekta je predstaviti tehnologijo in postopke, ki bodo pomenili prispevek k ustrezni obdelavi tal, ter nadgraditi aplikacijo ‘GERK na terenu s funkcionalnostjo ‘Mobilna analiza tal’ in vzpostaviti bazo podatkov, kateri bosta omogočili večjo preglednost in hitrejše ter bolj učinkovito odločanje o obdelavi tal.

Opis projekta

Vzorčenje tal je zahteven in zamuden postopek, ki se ga prepušča doslednosti posameznega kmeta. Podatki analiz se nikjer sistematično ne zbirajo. Kmetje potrebujejo tehnično in strokovno podporo za lažje in bolj strokovno vzorčenje.

S projektom bomo reševali problem ne-transparentnosti nedoseganja optimuma stanja rodovitnosti tal, kar ima velik vpliv na stanje kakovosti voda in tal. Vzpostavili bomo storitve ‘mobilnih analiz tal’, ki bodo strokovne in celovite ter po trajanju projekta stroškovno ugodne. Razvili bomo funkcionalnost ‘Mobilna analiza tal’ v aplikaciji, ki bo omogočala sledljivost vzorcev in vzpostavili računalniško bazo meritev za spremljanje stanja rodovitnosti tal. Nadgradili bomo aplikacijo ‘Gerk na terenu’ z novo funkcionalnostjo ‘Mobilna analiza tal’ za spremljanje teh meritev, ki bo uporabniku omogočala vpogled v opravljene meritve za zemljo na določeni georeferencialni lokaciji, ki jih bomo najprej opravili na pilotnih kmetijah: analize vzorcev zemlje, izpopolnjeni gnojilni načrti in bilance hranil, rezultati hitrih nitratnih testov, izdelani 3 D modeli tal na podlagi skeniranja z georadarjem, meritve vlažnosti zemlje, izmerjena s senzorji. Vzpostavili bomo računalniško bazo meritev za spremljanje stanja rodovitnosti tal.

Cilji:

 • omogočiti uporabniku enostaven in hiter monitoring izvedenih analiz vzorcev in ostalih meritev s pomočjo aplikacije ‘Mobilna analiza tal’,
 • omogočiti uporabniku vpogled v bazo podatkov o opravljenih meritvah,
 • demonstrirati ročno in strojno vzorčenje tal,
 • ugotoviti zbitost tal s penetrometri,
 • izdelati analize za vzorce,
 • pripraviti oz. dopolniti gnojilne načrte ter bilance hranil,
 • ugotoviti, kako različni odmerki gnojenja z dušikom, na podlagi hitrih nitratnih testov, vplivajo na izpiranje dušika iz tal,
 • spremljati vlažnost tal na pilotnih kmetijah,
 • na podlagi merjenja z georadarjem podati 3D modele tal,
 • povečati usposobljenost kmetijskih gospodarstev z demonstracijami in predavanji,
 • izdelati priporočila za nadaljnji razvoj in uporabo aplikacije in baze podatkov.

Rezultati:

 • Nadgrajena aplikacija ‘GERK na terenu’ z dodatno funkcijo ‘Mobilna analiza tal’ za spremljanje meritev, ki uporabniku omogoča vpogled (preko mobitela ali računalnika) v opravljene meritve tal za določeno geo lokacijo, na kateri je bila posamezna meritev opravljena (Virc d.o.o.).
 • Vzpostavljene demonstracijske površine na kmetijskih površinah pri 5-ih pilotnih partnerskih kmetijah.
 • Opravljena ročna vzorčenja tal na demonstracijskih površinah pri 5-ih pilotnih partnerskih kmetijah (KGZS).
 • Opravljene analize vzetih vzorcev tal v laboratorijih KIS.
 • Zasnovani podrobni gnojilni načrti za glavne njivske kulture in intenzivne travnike in zasnovane bilance hranil na 5 pilotnih partnerskih kmetij (GRM, KGZS, GeoZS).
 • Razvita prototipska naprava za strojni odvzem vzorcev in hkratne meritve zbitosti tal (KIS).
 • Demonstracije strojnega odvzemanja vzorcev in meritev zbitosti, izdelane analize in gnojilni načrti na podlagi vzetih vzorcev (KIS).
 • Izdelani izvidi o stanju zbitosti tal s penetrometri na demonstracijskih površinah 5-ih partnerskih pilotnih kmetij (KIS).
 • Opravljeni hitri nitratni testi z RQ-flexom in izdelanimi nasveti za gnojenje z dušikom pred predvidenim dognojevanjem (merjenje dušika) na lokaciji demonstracijskih površin 5-ih pilotnih partnerskih kmetij za potrebe spremljanja izpiranja hranil v tla (KGZS).
 • Izdelani 3D modeli tal na podlagi opravljenih meritev z georadarjem (GeoZS) na demonstracijskih površinah partnerskih pilotnih kmetij (5) za ugotavljanje pedoloških značilnosti (globina, , delež glin) s ciljem določiti sposobnost tal za zadrževanje vode in hranil za pripravo priporočil.
 • Razvit senzor za merjenje vlažnosti zemlje za 5 pilotnih partnerskih kmetij za spremljanje meritev skozi leto (Larting d.o.o.).
 • Vzpostavljena računalniška baza podatkov z rezultati mobilnih analiz.

Evropska komisija-EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Projekt RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

Kot konzorcij 12-ih partnerjev smo bili uspešni na 4. javnem razpisu Ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Naslov projekta: Vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje

Obdobje izvajanja projektnih aktivnosti: 1.12.2020 – 30.11.2023

Št. odločbe o pravici do sredstev: 33133-3025/2019/13

Vrednost upravičenih stroškov projekta: 250.000 €

Odstotek sofinanciranja: 100 %

Partnerji pri projektu:

 • Microbium, napredne tehnologije, d.o.o. (vodilni partner),
 • Virc, storitve s kmetijsko mehanizacijo d.o.o. Novo mesto,
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
 • Omaplast reciklaža plastike d.o.o.,
 • Larting, podjetje za inženiring, projektiranje in nadzor,
 • Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,
 • Sava, kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Lesce
 • Kmetija Metelko,
 • Kmetija Čretnik,
 • Kmetija Kepec,
 • Kmetija Virc.

Opis projekta

Namen projekta je vzpostaviti model reciklaže odpadne agro-stretch folije za bale in folije za silos v podpori z razvito spletno platformo za praktično izvedbo modela reciklaže v praksi in ostalimi raziskavami in analizami v okviru projekta s ciljem zmanjšati negativne posledice na okolje in olajšati organizacijo predaje odpadne folije v recikel za kmetijska gospodarstva kot odgovor na aktualne izzive. V projektu želimo povezovati raziskave in prakso. Naslovili bomo tako kmetijsko področje (priprava krme s pomočjo agro-stretch folij za bale in folij za silos), kot naravovarstvo (reciklaže uporabljene odpadne folije) na drugi strani. Uvedli bomo praktične in inovativne pristope.

Ker so kmetje odgovorni, da za odpadno folijo poskrbijo sami, bomo s projektom omogočili večje število zbirnih centrov in kmetom v zameno za odpadno folijo na podlagi tehtalnega lista izdali tudi dobropis pri nakupu nove folije. Hkrati bomo kmete osveščali o pomembnosti reciklaže folije. Raziskali bomo več odprtih vprašanj, kot so vprašanja o materialih folije, o materialih folije pred in po uporabi, čistoči folije, vpliv folije na okolje, analizirali bomo vzorce krme v balah in silosu ter vpliv vremenskih razmer na krmo in material folije. Vzpostavili bomo spletno platformo, ki bo služila praktični izvedbi modela recika folije. V platformi bodo med drugim vidne lokacije zbirnih mest.

Osveščanje o skrbi za naravo v kmetijski panogi je pomembno za dolgoročno ohranjanje narave in za ohranjanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih in okoljskih habitatih. Izobraževanje in usposabljanje na temo recikla odpadne folije bo pripomogla k okoljski ozaveščenosti in upoštevanju odgovornega ravnanja z odpadno folijo.

Predstavitev win-win modela recikla odpadne folije pomeni sklenjen tok med novo folijo in odsluženo uporabljeno odpadno folijo in pomeni v praksi ugodnosti za deležnike:

 • kmete, ki so kupci nove folije in odpadno folijo oddajo v predelavo (na cenejši in hitrejši ter enostavnejši način rešijo težavo z odpadno folijo in pridobijo cenejšo novo folijo),
 • ponudnike nove folije (so oglaševani na spletni strani in v aplikaciji, kjer so vidni kupcem – kmetijskim gospodarstvom),
 • predelovalce odpadne folije (organiziran, bolj načrtovan in kontinuiran dotok odpadne folije, pridobitev kakovostnejših odpadkov za nižjo ceno) in
 • zbiralce odpadne folije (zaslužek za zbiranje in odvoz odpadne folije).

Cilji:

 • Omogočiti kmetijskim gospodarstvom ekonomsko ugodno predajo odpadne folije. To bomo omogočili z vzpostavljenim inovativnim modelom reciklaže odpadne folije, kjer bodo kmetijska gospodarstva kot nagrado za odgovorno ravnanje pridobila dobropise pri nakupu nove folije.
 • Omogočiti kmetijskim gospodarstvom enostavno in časovno nezamudno predajo odpadne folije. To bomo dosegli z razvito spletno platformo, kjer se bodo lahko registrirali, poiskali lokacije za oddajo folije, poiskali ponudnike nove folije, ki so vključeni v recikel, pri katerim lahko dobijo dobropis v neki vrednosti pri nakupu nove folije. Tu bodo lahko kmetijska gospodarstva tudi predlagala nove lokacije zbiranja.
 • Ugotoviti sestavo materialov folije različnih proizvajalcev. S tem bomo ugotovili razlike med proizvajalci, katera folija je bolj oz. manj sporna z vidika vpliva na okolje.
 • Ugotoviti razliko med materialom folije, ki še ni bil uporabljen in materialom, ki je že bil v uporabi. S tem se bo ugotovilo, kakšna je obraba materiala v času uporabe in kakšen je potencialen vpliv na okolje. Pri tem bomo upoštevali vpliv vremena iz baze podatkov za spremljanje vremenskih razmer na pilotnih kmetijskih gospodarstvih.
 • Ugotoviti, kakšen je vpliv odpadne folije na okolje v primeru sežiga in kakšen je vpliv folije na okolje v primeru, da je le-ta puščena v naravi, da bomo lažje pojasnili koristi recikla odpadne folije.
 • Ugotoviti, kakšen je vpliv nečistoč odpadne folije na proces predelave in kolikšna je še sprejemljiva čistoča za predajo odpadne folije v recikel, da bomo lahko v okviru modela recikla kmetijskim gospodarstvom predali minimalne zahteve glede čistoče odpadne folije, napotene v reciklažo.
 • Ugotoviti kvaliteto krme glede na starost krme pred odkosom in suhostjo krme pred zavijanjem oz. skladiščenjem v silose ter starostjo krme v foliji. S tem bomo primerjali krmo med pilotnimi kmetijskimi gospodarstvi in med različnimi proizvajalci.
 • Raziskati vpliv vremenskih razmer na kvaliteto krme. Za kvaliteto krme so pomembne vremenske razmere, kot je temperatura zraka, ko se spravlja krmo v bale oz. silos.
 • Testirati nov način pokrivanja silosov nizozemskega proizvajalca folije, da bi ugotovili ali ta način prinese manjše izgube odpadne silaže.
 • Vzpostaviti pilotni zbirni center v Sava KGZ Lesce in iskati nove potencialne lokacije zbirnih centrov.
 • Čim več kmetijskih gospodarstvih po regijah obvestiti o modelu reciklaže odpadne folije predvsem s pomočjo partnerjev KGZS Novo mesto in KGZS Kranj; diseminacija.

Rezultati:

 • Vzpostavljen model recikla folije.
 • Spletna platforma za izvedbo modela recikla folije.
 • Analize materialov folije.
 • Analiza vzorcev materiala folije pred in po uporabi.
 • Raziskave vpliva na okolje.
 • Raziskava čistoče odpadne folije.
 • Analiza vzorcev krme v balah in v silosu.
 • Raziskava vpliva vremenskih razmer na kvaliteto krme in na material.
 • Praktični preizkusi na pilotnih kmetijskih gospodarstvih.
 • Vzpostavljena baza podatkov priprave krme z agro-stretch folijo za bale in/ali folijo za silos. 

Evropska komisija-EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.